VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.5.2020
VZN č. 1 2020 o ochrannom pásme pohrebiska
Detail dokumentu
Dátum 4.5.2020
Názov VZN č. 1 2020 o ochrannom pásme pohrebiska
Popis VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska.
12.12.2019
VZN č. 5 2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka ŠZ na území obce Šišov pre rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2019
Názov VZN č. 5 2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka ŠZ na území obce Šišov pre rok 2020
Popis VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia na území obce Šišov pre rok 2020.
12.12.2019
VZN č. 4 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2019
Názov VZN č. 4 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
12.12.2019
Návrh VZN č. 4 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2019
Názov Návrh VZN č. 4 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
26.6.2019
VZN_3-2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa .........
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2019
Názov VZN_3-2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa .........
Popis VZN č. 3/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
29.3.2019
VZN 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Smerného územného plánu obce (ZaD č. 3 SÚPN-O) Šišov
Detail dokumentu
Dátum 29.3.2019
Názov VZN 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Smerného územného plánu obce (ZaD č. 3 SÚPN-O) Šišov
Popis VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Smerného územného plánu obce (ZaD č. 3 SÚPN-O) Šišov. 
29.3.2019
VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa ......
Detail dokumentu
Dátum 29.3.2019
Názov VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa ......
Popis VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu vo výdajnej školskej jedálni. 
30.11.2018
VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 zo dňa 15.12.2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2018
Názov VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 zo dňa 15.12.2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a doplĺňa VZN č. 1/2015 zo dňa 15. 12. 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
27.9.2018
Dodatok č. 1 k VZN 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa ......
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2018
Názov Dodatok č. 1 k VZN 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa ......
Popis Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa ........
23.6.2018
VZN 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa ........
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2018
Názov VZN 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa ........
Popis VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu vo výdajnej školskej jedálni
15.12.2017
VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2017
Názov VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Popis VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. 
15.12.2016
VZN č.3-2016 o daniach
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2016
Názov VZN č.3-2016 o daniach
15.12.2016
VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 zo dňa 15.12.2015 o miestnych
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2016
Názov VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 zo dňa 15.12.2015 o miestnych
Popis VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15.6.2016
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šišov
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2016
Názov VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šišov
Popis VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šišov.
26.2.2016
VZN č. 1/2016 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
Detail dokumentu
Dátum 26.2.2016
Názov VZN č. 1/2016 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
Popis VZN č. 1/2016 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.
15.12.2015
VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2015
Názov VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
16.10.2014
VZN č.3/2014 o daniach
Detail dokumentu
Dátum 16.10.2014
Názov VZN č.3/2014 o daniach
Popis VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
16.10.2014
VZN č. 2/2014 o zásobovaní pitnou vodou
Detail dokumentu
Dátum 16.10.2014
Názov VZN č. 2/2014 o zásobovaní pitnou vodou
Popis VZN č. 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. 
16.12.2013
VZN č.2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2013
Názov VZN č.2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
6.6.2011
VZN o poskytovaní dotácií
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2011
Názov VZN o poskytovaní dotácií