Matrika

Matrika Šišov
Matričný úrad Šišov
Šišov 63
956 38 Šišov

Telefón: 0907282078
E-mail: obec@sisov.sk

Matrikárka: Mgr. Andrea Valachová 

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy. Do pôsobnosti Matričného úradu v Šišove patria aj obce Libichava, Veľké Hoste a Chudá Lehota.

Uzavretie manželstva
Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom ako príslušnom matričnom úrade. Od 1.1.2023 je teda možné spísanie žiadosti o uzavretie manželstva bez potreby delegovania z príslušného matričného úradu na matričnom úrade, v ktorého obvode sa bude sobáš uzatvárať.

Pri cikrevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Do pôsobnosti Matričného úradu v Šišove patria aj obce Libichava, Veľké Hoste a Chudá Lehota.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré na požiadanie vydá matrikárka.

Na spísanie žiadosti o uzavretí manželstva snúbencom odporúčame si telefonicky objednať termín stretnutia na Matričnom úrade. Snúbenci si následne dohodnú termín a miesto sobáša. Po uzavretí sobáša vystaví matrikárka sobášny list, ktorý si snúbenci musia prevziať osobne na Matričnom úrade počas úradných hodín Obecného úradu. 


K žiadosti je potrebné pripojiť:
•  rodné listy snúbencov
•  platné občianske preukazy
•  právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených)
•  úmrtný list (u ovdovelých)
•  právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov)

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list 
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia  byť preložené súdnym tlmočníkom. 

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Poplatky:

•  30,- € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi  občanmi Slovenskej republiky,

•  30,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,

•  250,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,

•  100,- € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky
a cudzincom,

•  280,- € - uzavretie manželstva medzi cudzincami,

•  280,- € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt,

Stanovené sobášne dni: piatok a sobota (nepárny týždeň) v čase od 14:00 do 16:00 hod.

Stanovená úradne určená miestnosť: sobášna miestnosť v sídle Obecného úradu Šišove

Doba vybavenia: na počkanie

Úmrtie
Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia. 
Na zápis je potrebné predložiť:
•  3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom
•  občiansky preukaz zosnulého.
Poplatky: bez poplatku.
Doba vybavenia: na počkanie

Zápis narodenia dieťaťa
Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. 
Na zápis je potrebné predložiť:
 dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):
  ◦ občianske preukazy rodičov
  ◦ sobášny list
 dieťa narodené slobodnej matke:
  ◦ občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike)
  ◦ občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike)
 dieťa narodené rozvedenej matke:
  ◦ právoplatný rozsudok o rozvode
  ◦ občiansky preukaz,
 dieťa narodené vdove:
  ◦ sobášny list
  ◦ úmrtný list zosnulého manžela
  ◦ občiansky preukaz.
Poplatky: bez poplatku.
Doba vybavenia: na počkanie

Nahliadnutie do matrík
Poplatok za nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík .............. 3,- €

Vydanie druhopisu matričného dokladu
Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.
Druhopis vydávame po podaní žiadosti, ktorú musí vyplniť a podpísať žiadateľ o vydanie druhopisu rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu.
Potrebné je predložiť: občiansky preukaz.
Poplatky: 7,- €.
Doba vybavenia: na počkanie

Zmena priezviska po rozvode
Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Okresnom úrade v Bánovciach nad Bebravou.
Potrebné je predložiť:
•  žiadosť,
•  platný občiansky preukaz,
•  sobášny list,
•  právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti).
Doba vybavenia: na počkanie.

Zápis matričnej udalosti do Osobitnej matriky
Zápis narodenia do Osobitnej matriky - narodenie štátneho občana SR v zahraničí

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR)
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • listina o udelení štátneho občianstva SR – u bývalých cudzincov
 • potvrdenie MV SR, Migračný úrad – pre osoby so štatútom azylanta
 • občiansky preukaz, resp. cestovný pas
 • rodné listy rodičov dieťaťa
 • sobášny list rodičov dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode, platný pre územie SR, ak je matka dieťaťa rozvedená
 • úmrtný list otca dieťaťa, ak je matka vdova + sobášny list rodičov
 • súhlasné vyhlásenie rodičov o určenie otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia
 • žiadosť o zápis priezviska ženského tvaru bez prechyľovacej koncovky + vyhlásenie o národnosti
 • žiadosť o zápis jedného alebo viac mien (u osôb narodených pred 1. 7. 1994 podľa cudzozemského rodného listu)
 • splnomocnenie – ak zápis vybavuje osoba splnomocnená (uviesť právne úkony v plnom rozsahu)

Údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

Poplatok za zápis do Osobitnej matriky je 15 €

Zápis uzavretia manželstva do Osobitnej matriky - uzavretie manželstva občana SR v zahraničí

Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR)
 • občiansky preukaz, resp. cestovný pas
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • rodný list (ak bol stav pred uzavretím manželstva „slobodný“, taktiež cudzieho občana, ak sa narodil v SR)
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva (ak bol stav pred uzavretím manželstva „rozvedený“, príp. potvrdenie o spať vzatí priezviska)
 • úmrtný list manžela/ky (ak bol stav pred uzavretím manželstva „vdovec“)
 • žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky
 • splnomocnenie – ak zápis vybavuje osoba splnomocnená (uviesť právne úkony v plnom rozsahu)

Údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch.

Poplatok za zápis do Osobitnej matriky je 15 €

Zápis úmrtia do Osobitnej matriky - úmrtie občana SR v zahraničí

Žiadateľ/ka predloží:

 • úmrtný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR )
 • rodný list, sobášny list alebo úmrtný list manžela (originál + dva neoverené fotokópie matričného dokladu)
 • osvedčenie o štátnom občianstve (ak nemá platný občiansky preukaz, resp. cestovný pas)
 • občiansky preukaz zomretého + 2x neosvedčenú fotokópiu občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu
 • občiansky preukaz vybavovateľa zápisu + neosvedčenú fotokópiu občianskeho preukazu

Poplatok za zápis do Osobitnej matriky je 1 €

Matrikárka predložené doklady a verejné listiny prekontroluje,  zaeviduje  a spolu so žiadosťou o zápis narodenia/ sobášu/ úmrtia v cudzine zašle na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -  Osobitnú matriku. Osobitná matrika posúdi platnosť zaslaných cudzojazyčných matričných verejných listín vydaných v cudzine a na ich základe vystaví rodný list/ sobášny list/ úmrtný list. Matričný doklad odošle na matriku, ktorá preberala žiadosť.  Po jeho doručení na matriku si  žiadateľ matričný doklad môže prísť prevziať.