Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Pozvánka 14.6.202207.06.202207.06.2022
Oznámenie o strategickom dokumente19.05.202219.05.2022Oznámenie o strategickom dokumente   „Zmeny a doplnky č. 4/2022 ÚP obce Šišov“ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________               Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01  Bánovce nad Bebravou doručil dňa 17. 05. 2022 na Obecný úrad v Šišove oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 4/2022 ÚP obce Šišov“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).               Obec Šišov, ako obstarávateľa a zároveň aj ako dotknutá obec upovedomuje verejnosť o strategickom dokumente „ Zmeny a doplnky č. 4/2022 ÚP obce Šišov“ v zmysle § 6 ods. 5 zákona.               Strategický dokument je prístupný na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Šišove po dobu 14 dní od informácie o jeho doručení. Oboznámiť sa s jeho obsahom, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je možné počas úradných hodín na obecnom úrade v Šišove.   Oznámenie je k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce Šišov www.sisov.sk a na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zmeny-doplnky-c-4-2022-obce-sisov               Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v zmysle § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa zverejnenia na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01  Bánovce nad Bebravou.               Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01  Bánovce nad Bebravou, kontaktná osoba: Ing. Zengövá.                                                                                                       Ing. Elena Valachová                                                                                                       starostka  
Zámer predaja pozemku parc. č. 31/1612.04.202212.04.2022c3a42_1b350_Zámer predaja pozemku parc. č. 31_16.pdf
Zámer predaja pozemku parc. č. 31/1712.04.202212.04.2022322a1_beb45_Zámer predaja pozemku parc. č. 31_17.pdf
Zámer prenájmu nebytových priestorov budovy s.č. 7912.04.202212.04.202296533_b8110_Zámer prenajmu priestorov budovy s.č. 79.pdf
Zápis do MŠ11.04.202211.04.2022
Deň učiteľov 28.03.202228.03.2022638d5_den ucitelov.jpg
Oznámenie - výrub drevín08.03.202208.03.20221bf6f_Oznámenie výrub drevín.pdf
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 27. 1. 202224.01.202228.01.2022cecdb_Pozvánka.pdf
Oznámenie - výrub drevín13.01.202213.01.2022ea490_Oznámenie výrub - Šišov, Križan Gusto, Jana..pdf
Pomáhame chrániť deti v ohrození07.12.202107.12.2021Pomáhame chrániť deti v ohrození   Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni. Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Výhodou týchto nastavení je predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť a tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého ukončenia komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk. Dôvera je na prvom mieste Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Jej fungovanie dnes zabezpečuje 14 odborne vyškolených konzultantov, ktorí sú pripravení poradiť a pomôcť. Či už prostredníctvom chatu alebo aplikácie sa deti môžu spoľahnúť na diskrétnosť celej komunikácie vrátane spracovania osobných údajov. Linka je neanonymná, a to len s jedným cieľom - získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrozeniu jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým polícia, prokuratúra a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Linka pomoci VIAC AKO NI(C)K dopĺňa systém už existujúcich liniek, ktoré rovnako pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách. Ich úloha v spoločnosti je nezastupiteľná, keďže často sú jediným spojením ohrozených ľudí s odborníkmi. Práve dištančná forma pomoci im totiž zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.feff1_Nasilie_plagat_A2_07_2021-4.jpg
Pozvánka 23.11.202119.11.202119.11.2021POZVÁNKA   V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   zvolávam   verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2021 v Šišove o 18.00 hod.   v budove Obecného úradu Šišov   PROGRAM : 1) Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2) Voľba návrhovej komisie 3) Kontrola uznesení 4) Žiadosti občanov a organizácii 5) Rôzne 6) Interpelácie poslancov 7) Diskusia 8) Záver   Ing. Elena Valachová starostka obce
Povinnosti majiteľov žúmp09.11.202109.11.2021b0f36_Likvidácia odpadu zo žúmp.pdf
Výzva ZSE08.11.202108.11.2021868e0_001.jpg
Oznámenie - garáž Buček25.10.202125.10.2021e0767_ozn. SP - Šišov, Buček Garáž.pdf
Verejná vyhláška - Elkatel - Slovak Telekom 216.09.202116.09.20211dfd4_Verejná vyhláška - elkatel - Slovak Telekom.pdf
Verejná vyhláška - Elkatel - Slovak Telekom10.08.202110.08.202115252_Verejná vyhláška - Ekatel - Slovak Telekom.pdf
Zámer prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa20.12.201920.12.2019Zámer prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa   Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63, IČO: 00311138 v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje z á m e r prenechať majetok obce Šišov do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmet nájmu: nebytové priestory 1. poschodia (2. nadzemné podlažie) budovy s.č. 79,   zapísanej na LV č. 240, k.ú. Šišov, vo vlastníctve obce Šišov   Doba nájmu: 2 roky Nájomca: Oľga Országhová, bytom Šišov č. 157 Cena nájmu: 2 €/m2/mesiac bez energií spojených s nájmom. Účel nájmu: prevádzkovanie zariadenia spoločného stravovania Dôvod: Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že predmetným prenájmom sa zlepší infraštruktúra obce, zabezpečí sa stravovanie pre obyvateľov obce, hlavne seniorov, ktoré v súčasnosti chýba. V zariadenej prevádzke bude možnosť zabezpečiť stravovanie pre prestárlych občanov a seniorov, čím sa zlepší kvalita života v obci. Prenájmom sa uvedie budova do prevádzkyschopného stavu.