Výstavba detského ihriska

 

Realizácia projektu:

Obes Šišov sa  uchádzala o poskytnutie dotácie v rámci výzvy  na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 na projekt: „Výstavba detského ihriska“.

Projekt bol úspešný a podporený finančným príspevkom vo výške 8 000 eur.

Predmetom projektu bolo zakúpenie hracích prvkov: domček so šmýkačkou, pružinové hojdačky, skákacia škôlka – skákací panák, kolotoč, pieskovisko s plachtou, prevažovacia hojdačka a k tomu nevyhnutná úprava terénu.

Celkové náklady na projekt predstavovali sumu 9 700,07 eur.

Rozdiel medzi dotáciou a celkovými nákladmi na realizáciu bol financovaný z vlastných zdrojov obce.

Ihrisko je vybudované pri materskej škole. Je prístupne od 8.00 hod. do 18.00 hod.

 

 

Cieľ a popis projektu: Vytvárať pre deti lepšie podmienky pre šport a aktívne využívanie voľného času. Vybudovaním detského ihriska chceme zabezpečiť u detí rozvoj všestranných pohybových schopnosti (obratnosť, orientácia, sila), ktoré sú dôležité pre ďalšiu športovú prípravu. Je dôležité, aby sa u detí a mládeže začali už v skorom veku budovať návyky na športovanie a rozvíjali sa pohybové schopností, pretože sa budú lepšie adaptovať na postupné zaťažovanie organizmu.

 

Tento projekt sa realizuje formou dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky.

 

Podprogram: Výstavba detského ihriska

 

Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Prijímateľ: Obec Šišov

Sídlo: Šišov 63