Po rekonštrukcii

 

Obec Šišov ukončila dňa 30.11.2011 všetky aktivity projektu: „Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov“. Projekt je financovaný Európskou úniou a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.

Hlavným predmetom riešenie projektu bola revitalizácia centra obce Šišov v rámci jednotlivých objektov.  Riešila sa rekonštrukcia autobusových zastávok, výstavba chodníkov, rekonštrukcia chodníkov a miestnej prístupovej komunikácie, výstavba verejného hygienického zariadenia, úprava verejnej zelene, rekonštrukcia spevnených plôch, výstavba spevnených plôch, realizácia prvkov drobnej architektúry.

Pri autobusových zastávkach sa vytvorili samostatné zastávkové pruhy, aby autobus mohol bezpečne vybočiť zo svojej dráhy pri nastupovaní a vystupovaní cestujúcich a neobmedzoval tak cestnú premávku.  Rekonštrukcia autobusových zastávok sa uskutočnila pri obecnom parku a základnej škole.

Výstavba nových chodníkov sa uskutočnila pri parku, škole, oproti zdravotnému stredisku a v parku.

Rekonštrukcia chodníkov v parku a pri ceste –  Jestvujúca obecná komunikácia v obci Šišov má vozovku šírky 6m a po oboch stranách chodníky s povrchom z liateho asfaltu. Rekonštrukcia spočíva v rekonštrukcii chodníka pozdĺž spomínanej komunikácie. Rekonštrukcia sa týka iba časti od fary po obecný úrad.

Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácii sa uskutočnila pri Rímskokatolíckom kostole. Rekonštrukcia spočívala v spevnení miestnej komunikácie, ktorá je využívaná pre účely dopravy na miestny cintorín.

Zrealizovaná bola ja úprava verejnej zelene .

Realizáciou projektu sa skvalitnila dopravná infraštruktúra, ako aj samotná bezpečnosť chodcov. 

Pred rekonštrukciou

Hlavným predmetom riešenie projektu je revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov. 

V projekte je riešené výstavba autobusových zastávok, výstavba chodníkov,  rekonštrukcia chodníkov a miestnych prístupových komunikácii, výstavba verejného hygienického zariadenia, úprava verejnej zelene,  rekonštrukcia spevnených plôch, výstavba spevnených plôch a realizácia prvkov drobnej architektúry.

Stavba autobusových zastávok je prirodzene zakomponovaná do existujúceho priestoru. Autobusové zastávky budú osadené v celkovom počte 3 ks. Pri rekonštrukcii autobusových zastávok sú navrhnuté samostatné zastávkové pruhy, ktoré sú navrhnuté tak, aby autobus úplne vybočil so svojej dráhy a aby nezasahoval do existujúcej komunikácie.

Autobusové zástavky budú rekonštruovať pri parku a pri základnej škole.

Výstavba chodníka pri parku sa uvažuje pozdĺž hlavnej komunikácie III. triedy oproti obecnému parku. Chodník sa napája na existujúci a ukončení je pri autobusovej zastávke. Na chodníku na nevyskytujú vjazdy na pozemky. Oproti vstupu do areálu parku bude chodník riešený bezbariérovou úpravou.

Výstavba chodníka pri škole dôjde k spojeniu dvoch významných bodov – základnej školy a autobusovej zástavky.  Nakoľko sa tieto dva body nachádzajú v rôznych nadmorských výškach, na danom úseku bude potreba spojenia pomocou schodiska.

Výstavba chodníka oproti zdravotnému stredisku. Chodník sa napája na existujúcu spevnenú plochu pred lekárňou a pokračuje až po najbližšie križovanie ciest, kde končí.

Výstavba chodníka v parku a rekonštrukcia chodníka v parku. V obecnom parku sa nachádza štrkový chodník pre peších, ktorý vedie naprieč celým parkom k potoku. Vstup do parku je po tomto chodníku avšak len z jednej strany. Výstavbou získame vstup do parku aj z opačnej strany. Výstavba nového chodníka sa napojí na existujúci chodník, ktorý podlieha rekonštrukcii. Jedná sa o úsek štrkového chodníka.  Chodník bude tiež pri vstupe riešený bezbariérovou úpravou.

Rekonštrukcia chodníka pri ceste. Jestvujúca obecná komunikácia v obci Šišov má vozovku šírky 6m a po oboch stranách chodníky s povrchom z liateho asfaltu. Rekonštrukcia spočíva v rekonštrukcii chodníka pozdĺž spomínanej komunikácie. Rekonštrukcia sa týka iba časti od fary po obecný úrad. Chodník na opačnej strane vozovky ostáva v pôvodnom stave. Chodník, ako i vjazdy, budú lemované z jednej strany záhonovými obrubníkmi, z druhej strany chodníkovými obrubníkmi. V miestach vjazdov bude použitý znížený zošikmený obrubník. Chodník bude na styku s cestnou komunikáciou riešený bezbariérovou úpravou.  

Rekonštrukcia miestnych prístupových komunikácii vedľa kostola spočíva v spevnení miestnej nespevnenej komunikácie, ktorá vedie pozdĺž obecného cintorína a bude slúžiť predovšetkým pre účely cintorína. Vzhľadom na členitý terén bude komunikácia z oboch strán opatrená opornými múrmi. Komunikácia je napojená na obecnú komunikáciu a je ukončená slepo.

Výstavba verejného hygienického zariadenia Stavba verejných záchodov je prirodzene zakomponovaná do existujúceho priestoru. Objekt je prístupný z navrhovanej pešej komunikácie v obecnom parku. Objekt verejných záchodov má tri samostatné vstupy (pre WC muži, WC ženy a WC vozíčkar).  Objekt bude napojený na inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, elektrické vedenie.

Úprava verejnej zelene pred OcU a úprava verejnej zelene pred kostolom. Projekt počíta dosadbou nových drevín (stromovitých a krovitých).

Prvky drobnej architektúry pred OcU, kostolom a obecnom parku. Lavičky – jedná sa o typovú lavičku oceľovej konštrukcie, sedák a operadlo z drevených lamiel z masívneho dreva. Smetný kôš – nosná zinková oceľová kostra so strieškou nesie opláštenie z masívneho dreva. Vložená nádoba z pozinkovaného plechu. Stôl s lavicami – bude slúžiť pre posedenie v obecnom parku. Stôl – vrchná doska, lavice – sedadlo i operadlo tvoria dosky z masívneho dreva.  Stojan na bicykle – nosná zinková oceľová kostra špirálového charakteru. Informačná tabuľa a presklená vitrína – pri obecnom úrade sa vymenia 3ks informačných tabúľ a 1 ks presklenej vitríny. Základ konštrukcie tvorí drevo, predná časť vitríny a informačných tabúľ je presklená.