Pred rekonštrukciou

 

Hlavným predmetom riešenie projektu je revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov. 

V projekte je riešené výstavba autobusových zastávok, výstavba chodníkov,  rekonštrukcia chodníkov a miestnych prístupových komunikácii, výstavba verejného hygienického zariadenia, úprava verejnej zelene,  rekonštrukcia spevnených plôch, výstavba spevnených plôch a realizácia prvkov drobnej architektúry.

Stavba autobusových zastávok je prirodzene zakomponovaná do existujúceho priestoru. Autobusové zastávky budú osadené v celkovom počte 3 ks. Pri rekonštrukcii autobusových zastávok sú navrhnuté samostatné zastávkové pruhy, ktoré sú navrhnuté tak, aby autobus úplne vybočil so svojej dráhy a aby nezasahoval do existujúcej komunikácie.

Autobusové zástavky budú rekonštruovať pri parku a pri základnej škole.

Výstavba chodníka pri parku sa uvažuje pozdĺž hlavnej komunikácie III. triedy oproti obecnému parku. Chodník sa napája na existujúci a ukončení je pri autobusovej zastávke. Na chodníku na nevyskytujú vjazdy na pozemky. Oproti vstupu do areálu parku bude chodník riešený bezbariérovou úpravou.

Výstavba chodníka pri škole dôjde k spojeniu dvoch významných bodov – základnej školy a autobusovej zástavky.  Nakoľko sa tieto dva body nachádzajú v rôznych nadmorských výškach, na danom úseku bude potreba spojenia pomocou schodiska.

Výstavba chodníka oproti zdravotnému stredisku. Chodník sa napája na existujúcu spevnenú plochu pred lekárňou a pokračuje až po najbližšie križovanie ciest, kde končí.

Výstavba chodníka v parku a rekonštrukcia chodníka v parku. V obecnom parku sa nachádza štrkový chodník pre peších, ktorý vedie naprieč celým parkom k potoku. Vstup do parku je po tomto chodníku avšak len z jednej strany. Výstavbou získame vstup do parku aj z opačnej strany. Výstavba nového chodníka sa napojí na existujúci chodník, ktorý podlieha rekonštrukcii. Jedná sa o úsek štrkového chodníka.  Chodník bude tiež pri vstupe riešený bezbariérovou úpravou.

Rekonštrukcia chodníka pri ceste. Jestvujúca obecná komunikácia v obci Šišov má vozovku šírky 6m a po oboch stranách chodníky s povrchom z liateho asfaltu. Rekonštrukcia spočíva v rekonštrukcii chodníka pozdĺž spomínanej komunikácie. Rekonštrukcia sa týka iba časti od fary po obecný úrad. Chodník na opačnej strane vozovky ostáva v pôvodnom stave. Chodník, ako i vjazdy, budú lemované z jednej strany záhonovými obrubníkmi, z druhej strany chodníkovými obrubníkmi. V miestach vjazdov bude použitý znížený zošikmený obrubník. Chodník bude na styku s cestnou komunikáciou riešený bezbariérovou úpravou.  

Rekonštrukcia miestnych prístupových komunikácii vedľa kostola spočíva v spevnení miestnej nespevnenej komunikácie, ktorá vedie pozdĺž obecného cintorína a bude slúžiť predovšetkým pre účely cintorína. Vzhľadom na členitý terén bude komunikácia z oboch strán opatrená opornými múrmi. Komunikácia je napojená na obecnú komunikáciu a je ukončená slepo.

Výstavba verejného hygienického zariadenia Stavba verejných záchodov je prirodzene zakomponovaná do existujúceho priestoru. Objekt je prístupný z navrhovanej pešej komunikácie v obecnom parku. Objekt verejných záchodov má tri samostatné vstupy (pre WC muži, WC ženy a WC vozíčkar).  Objekt bude napojený na inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, elektrické vedenie.

Úprava verejnej zelene pred OcU a úprava verejnej zelene pred kostolom. Projekt počíta dosadbou nových drevín (stromovitých a krovitých).

Prvky drobnej architektúry pred OcU, kostolom a obecnom parku. Lavičky – jedná sa o typovú lavičku oceľovej konštrukcie, sedák a operadlo z drevených lamiel z masívneho dreva. Smetný kôš – nosná zinková oceľová kostra so strieškou nesie opláštenie z masívneho dreva. Vložená nádoba z pozinkovaného plechu. Stôl s lavicami – bude slúžiť pre posedenie v obecnom parku. Stôl – vrchná doska, lavice – sedadlo i operadlo tvoria dosky z masívneho dreva.  Stojan na bicykle – nosná zinková oceľová kostra špirálového charakteru. Informačná tabuľa a presklená vitrína – pri obecnom úrade sa vymenia 3ks informačných tabúľ a 1 ks presklenej vitríny. Základ konštrukcie tvorí drevo, predná časť vitríny a informačných tabúľ je presklená.