Po rekonštrukcii

 

Obec Šišov ukončila dňa 30.11.2011 všetky aktivity projektu: „Revitalizácia centrálnej zóny obce Šišov“. Projekt je financovaný Európskou úniou a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.

Hlavným predmetom riešenie projektu bola revitalizácia centra obce Šišov v rámci jednotlivých objektov.  Riešila sa rekonštrukcia autobusových zastávok, výstavba chodníkov, rekonštrukcia chodníkov a miestnej prístupovej komunikácie, výstavba verejného hygienického zariadenia, úprava verejnej zelene, rekonštrukcia spevnených plôch, výstavba spevnených plôch, realizácia prvkov drobnej architektúry.

Pri autobusových zastávkach sa vytvorili samostatné zastávkové pruhy, aby autobus mohol bezpečne vybočiť zo svojej dráhy pri nastupovaní a vystupovaní cestujúcich a neobmedzoval tak cestnú premávku.  Rekonštrukcia autobusových zastávok sa uskutočnila pri obecnom parku a základnej škole.

Výstavba nových chodníkov sa uskutočnila pri parku, škole, oproti zdravotnému stredisku a v parku.

Rekonštrukcia chodníkov v parku a pri ceste –  Jestvujúca obecná komunikácia v obci Šišov má vozovku šírky 6m a po oboch stranách chodníky s povrchom z liateho asfaltu. Rekonštrukcia spočíva v rekonštrukcii chodníka pozdĺž spomínanej komunikácie. Rekonštrukcia sa týka iba časti od fary po obecný úrad.

Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácii sa uskutočnila pri Rímskokatolíckom kostole. Rekonštrukcia spočívala v spevnení miestnej komunikácie, ktorá je využívaná pre účely dopravy na miestny cintorín.

Zrealizovaná bola ja úprava verejnej zelene .

Realizáciou projektu sa skvalitnila dopravná infraštruktúra, ako aj samotná bezpečnosť chodcov.