Novinky

kúpna zmluva

25.07.2014 13:18
GM- tec - kúpna zmluva.pdf (219,5 kB)

Oznámenie

02.07.2014 14:13
Obec Šišov týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1993 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa parcelu CKN č. 291/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2548 m2 vytvorenú z parcely EKN č. 291 - orná pôda vo výmere 2601 m2 na spoločnosť...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10