Novinky

Oznam

19.06.2018 10:49
Pozvánka - na obecné zastupiteľstvo.docx (15132)

Verejná vyhláška Rozhodnutie o prerušení konania

14.06.2018 19:57
prerušenie územného konania hospodárska bud ova Šimunčíková (1).pdf (381586)

oznam

29.05.2018 10:32

Návrh Záverečného účtu obce Šišov za rok 2017

21.05.2018 09:10
Záverečný účet obce Šišov za rok 2017 - návrh.pdf (474572)

Výberové konanie do funkcie riaditeľa MŠ

14.05.2018 08:29
výberové konanie MŠ 2018 - 2.pdf (294713)

Verejná vyhláška o začatí obstarávania Zmien a spolkov č. 3 Smerného územného plánu obce Šišov

07.05.2018 10:58
S_zacatie_verejna vyhlaska.doc (45568) S_ZaD3_PP_Rozdelovnik.doc (67584) S_ZaD3_schema predmetu.jpg (2401742)  

Zápis do MŠ

04.05.2018 11:36

Pozvánka MDM

04.05.2018 11:35

Zámer predaja pozemku

20.04.2018 12:13
zámer predaja pozemku Uznesenie č. 245 zo dňa 17.4.2018. I: prerokovalo     znávrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce, a to pozemoou parcela č. 387 - orná pôda v katastrýlnom území Šišov obce Šišov, zapísaného na LV č. 561  II. schvaľuje     ...

zámer predaja pozemku

29.03.2018 09:57
zámer predaja pozemku Uznesenie č. 234 zo dňa 28.2.2018. B: prerokovalo     zámer predaja pozemku parc. reg. C-KN č. 85/7 o výmere 751 v katastrýlnom území Šišov obce šišov, zapísaného na LV č. 240 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb....
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>