Novinky

Výkup papiera

11.10.2019 13:16
V našej obci sa uskutoční výkup papiera Dátum : Streda 16. 10. 2019 Miesto : pred Jednotou v čase: 17,20 - 17,30 hod. - Šišov, pred Jednotou Výmenné pomery: v prílohe prikladám aktuálny leták Podmienky: - papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach - balíky nesmú...

Pozvánka

18.09.2019 15:20
Pozvánka.pdf (510401)

Povinnosti majiteľov žúmp

05.08.2019 11:27
Povinnosti majiteľov žúmp Od 15. marca 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 51/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Podľa tejto zmeny ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do...

Výročná správa obce

17.07.2019 12:38
Výročná správa obce rok 2018 KUZ.pdf (695377)

Záverečný účet

25.06.2019 08:21
Záverečný účet obce Šišov za rok 2018.doc (297984)

Pozvánka

19.06.2019 13:39
POZVÁNKA   V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční   dňa    24. júna 2019  v Šišove o 18.00...

Stanovisko + Návrh plánu

15.06.2019 11:05
Stanovisko k záverečnému účtu.pdf (314543) Návrh plánu KČ-2.polrok 2019.pdf (366044)

Zámer - prenájom budovy

25.03.2019 15:10
Zámer prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa   Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63, IČO: 00311138   v súlade s § 9a ods. 9, písm. c)  Zákona č. 138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje   z á m e r   prenechať majetok...

POZVÁNKA

22.03.2019 09:42
POZVÁNKA.docx (14917)

Úroveň triedenia KO v obci Šišov za rok 2018

05.03.2019 12:16
Úroveň triedenia KO za rok 2018.pdf (300030) Trieďme odpad.pdf (1604228)
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>