Novinky

Pozvánka

26.08.2015 11:03
Pozvanky dzh auto.pdf (188481)  

Predaj pozemku

19.08.2015 19:58
Obec Šišov týmto zmysle ustanovenia  §.9 a ods. 8 prísm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Šišov, a to: dielu č. 1 o výmere 733 m2, dielu č. 2 o výmere 216 m2, dielu č. 3 o výmere 37 m2, ktoré boli odčlenené z...

Pozvánka OZ

14.08.2015 09:39
Pozvanka OZ.jpg (1037423)

Predaj pozemku

11.06.2015 17:22
Obec Šišov týmto v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa parcelu CKN číslo 385/10 - zastavané plochy a nádvoria vo  výmere 813 m2, parcelu CKN číslo 385/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere...

Predaj pozemku parc. CKN 6/11

11.06.2015 17:02
Obec Šišov týmto v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa parcelu CKN číslo 6/11 - zastavané plochy a nádvoria vo  výmere 713 m2 na kupujúceho ECOFACT, s.r.o. Komárnicka 11, Bratislava 82103....

Oznámenie - Daň z nehnuteľnosti a daň za psa za rok 2015

07.06.2015 10:35
Obecný úrad v Šišove oznamuje občanom postup pre vyrubenie a platenie daní z nehnuteľnosti a dani za psa pre rok 2015. Dane môžete uhradiť alebo si vyzdvihnúť rozhodnutie na obecnom úrade v Šišove. 

Pozvánka na OZ

07.06.2015 10:32
Pozvánka -4.pdf (74832)

Pozvánka "Priestor pre deti a mládež - voľnočasové aktivity"

27.05.2015 12:05
Pozvánka.pdf (1508239)  

Oznam pre poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP

03.02.2015 09:43
Zamestnanci ÚPSVaR Partizánske, pracovisko Bánovce nad Bebravou vyzývajú všetkých    poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, aby    začali dokladovať potvrdenia o svojom príjme a príjme spoločne posudzovaných osôb za...

Daňové priznanie 2015

20.01.2015 12:15
VZORY   TLAČÍV  Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (131094) Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (263912) Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf (5550015)   Daň z nehnuteľností je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné...
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 >>