Zámer - prenájom budovy

25.03.2019 15:10

Zámer prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63, IČO: 00311138

 

v súlade s § 9a ods. 9, písm. c)  Zákona č. 138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje   z á m e r   prenechať majetok obce Šišov do nájmu  ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu:          nebytové priestory 1. poschodia (2. nadzemné podlažie) budovy s.č. 79, zapísanej na LV č. 240, k.ú. Šišov, vo vlastníctve obce Šišov

Doba nájmu:               5 rokov

Nájomca :                   Michal Bencel, Nadlice č. 41, IČO: 47651369        

Cena nájmu:                min. 2 640 €/rok bez energií spojených s nájmom.

Účel nájmu :               prevádzkovanie zariadenia spoločného stravovania

Dôvod:                       Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že predmetným prenájmom sa zlepší infraštruktúra obce, v obci vznikne zariadenie spoločného stravovania, ktoré v súčasnosti chýba. V zriadenej prevádzke bude možnosť zabezpečiť stravovanie pre prestárlych občanov a seniorov, čím sa zlepší kvalita života v obci. V dôsledku prenájmu uvedie nájomca majetok obce, ktorý bol dlhší čas nevyužívaný do prevádzkyschopného stavu.

 

Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Šišov na zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 15. 04. 2019.

 

 

 

Zámer prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63, IČO: 00311138

 

v súlade s § 9a ods. 9, písm. c)  Zákona č. 138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje   z á m e r   prenechať majetok obce Šišov do nájmu  ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu:          nebytové priestory 1. poschodia (1. nadzemné podlažie) budovy s.č. 63, zapísanej na LV č. 240, k.ú. Šišov, vo vlastníctve obce Šišov

Doba nájmu:               do 31. 12. 2024

Nájomca :                   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469

Cena nájmu:                min. 2 €/m2 bez energií spojených s nájmom.

Účel nájmu :               umiestnenie a prevádzka telekomunikačnej technológie

Dôvod:                       Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že predmetným prenájmom sa zlepší infraštruktúra obce a to poskytovaním telekomunikačných služieb pre občanov obce. Prenájmom sa upravia vzťahy, ktoré vznikli na základe hospodárskej zmluvy o správe a užívaní viacúčelovej budovy OcÚ, OKSP a OKST v obci Šišov.

 

 

 

Predmet nájmu:          nebytové priestory 1. poschodia (1. nadzemné podlažie) budovy s.č. 63, zapísanej na LV č. 240, k.ú. Šišov, vo vlastníctve obce Šišov

Doba nájmu:               neurčitá

Nájomca :                   Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

Cena nájmu:                min. 2 €/m2 bez energií spojených s nájmom.

Účel nájmu :               výkon poštovej prevádzky

Dôvod:                       Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že predmetným prenájmom sa zlepší infraštruktúra obce a to poskytovaním poštových služieb pre občanov obce. Prenájmom sa upravia vzťahy, ktoré vznikli na základe hospodárskej zmluvy o správe a užívaní viacúčelovej budovy OcÚ, OKSP a OKST v obci Šišov.

Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Šišov na zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 15. 04. 2019.