zámer predaja pozemku

01.10.2018 12:20

Zámer predaja pozemku

Uznesenie č. 275 zo dňa 26.09.2018

Obecné zastupiteľstvo v Šišove 

I. ruší

Uznesenie č. 265/2018 zo dňa 22.6.2018

II. prerokovalo

návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce, a to pozemku parcela č. 44/25 – záhrada vo výmere 483 m2, č. 44/24 – záhrada vo výmere 282 m2, č. 44/23 – záhrada vo výmere 594 m2, č. 44/21 – záhrada vo výmere 328 m2 v katastrálnom území Šišov obec Šišov, zapísaného na LV č. 240;

III. schvaľuje

podľa podľa § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Šišov, a to:

- parc. č. 44/25 – záhrada vo výmere 483 m2 v katastrálnom území Šišov, obec Šišov, evidovanej na LV č. 240 do výlučného vlastníctva Júliusa Daniša, Šišov č. 36

- parc. č. 44/24 – záhrada vo výmere 282 m2 v katastrálnom území Šišov, obec Šišov, evidovanej na LV č. 240 do výlučného vlastníctva Petra Michlíka, Šišov č. 37

- parc. č. 44/23 – záhrada vo výmere 594 m2 v katastrálnom území Šišov, obec Šišov, evidovanej na LV č. 240 do výlučného vlastníctva Pavla Godála, Šišov č. 38

- parc. č. 44/21 – záhrada vo výmere 328 m2 v katastrálnom území Šišov, obec Šišov, evidovanej na LV č. 240 do výlučného vlastníctva Jaroslava Beňu a Dariny Beňovej, Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 3

za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia sa o tieto parcely riadne starajú, dlhodobo užívajú. Parcely sú zbytkovými parcelami, nie je k ním priamy prístup, ale len cez pozemky žiadateľov a sú pre obec nevyužiteľné.

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Uhrovec, a to:
- parc. č. 44/25 – záhrada vo výmere 558 m2 v katastrálnom území Šišov, obec Šišov,
evidovanej na LV č. 240 do výlučného vlastníctva Júliusa Daniša, Šišov č. 36
- parc. č. 44/24 – záhrada vo výmere 354 m2 v katastrálnom území Šišov, obec Šišov,
evidovanej na LV č. 240 do výlučného vlastníctva Štefana Michlíka a Márie
Michlíkovej, Šišov č. 37
- parc. č. 44/23 – záhrada vo výmere 346 m2 v katastrálnom území Šišov, obec Šišov,
evidovanej na LV č. 240 do výlučného vlastníctva Pavla Godála, Šišov č. 38
- parc. č. 44/22 – záhrada vo výmere 319 m2 v katastrálnom území Šišov, obec Šišov,
evidovanej na LV č. 240 do výlučného vlastníctva Pavla Godála, Šišov č. 38, Márie
Godálovej, Šišove č. 38, Hedvigy Godálovej, Šišov č. 38 a Márie Gerhátovej, Mýtna
Nová Ves 97
- parc. č. 44/21 – záhrada vo výmere 428 m2 v katastrálnom území Šišov, obec Šišov,
evidovanej na LV č. 240 do výlučného vlastníctva Jaroslava Beňu a Dariny Beňovej,
Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 3
za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
žiadatelia sa o tieto parcely riadne starajú, dlhodobo užívajú. Parcely sú zbytkovými parcelami,
nie je k ním priamy prístup, ale len cez pozemky žiadateľov a sú pre obec nevyužiteľné.