zámer predaja pozemku

29.03.2018 09:57

zámer predaja pozemku

Uznesenie č. 234 zo dňa 28.2.2018.

B: prerokovalo

    zámer predaja pozemku parc. reg. C-KN č. 85/7 o výmere 751 v katastrýlnom území Šišov obce šišov, zapísaného na LV č. 240 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

II. schváľuje 

    podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva zámer predaja pozemku parc. č. 85/7 v k. ú. Šišov, obec Šišov, evidovanej na LV č. 240 do vlastníctva Kristíny Mikľovej, Šišov č. 118 a Daniela Mikľu, Šišov č. 118 za kúpnu cenu 7,97 EUR/m2 ako prípad hodný osobitnho zreteľa z dôvodu, že parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, riadne sa u ňu starajú. Parcela je zbytkovou parcelou a je pre obec nevyužiteľná.