Výrub drevín

27.01.2020 11:40

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Šišov - 27.01.2020

Na základe žiadosti fyzickej osoby doručenej dňa 24.01.2020 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu  na výrub 1 ks  hruška sp. s obvodom kmeňa viac ako 80 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou,1 ks orech sp. s obvodom kmeňa viac ako 80 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou  rastúcich  na parcele č. 341/4  k.ú. Šišov register CKN  v intraviláne, druh pozemku záhrada vo vlastníctve žiadateľa a  3 ks orech sp. s obvodom kmeňa viac ako 80 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou  rastúcich  na parcele č. 341/1  k.ú. Šišov register CKN  v intraviláne, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria vo vlastníctve žiadateľa

Odôvodnenie žiadosti:  bezpečnostný dôvod a zlý zdravotný stav

 Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na spoločnom obecnom úrade v Rybanoch, v budove obecného úradu Rybany 415, Rybany

V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.sisov.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Spoločný obecný úrad Rybany, Rybany 415, 95636 Rybany alebo elektronicky na adresu obecsisov@gmail.com