Výrub drevín

13.02.2020 07:59

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Šišov -13.02.2020

Na základe žiadosti fyzickej osoby doručenej dňa 10.02.2020 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu  na výrub 1 ks  smrek sp. s obvodom kmeňa viac ako 80 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou ,  rastúceho  na parcele č. 336/2  k.ú. Šišov register CKN  v intraviláne, druh pozemku záhrada vo vlastníctve žiadateľa 

Odôvodnenie žiadosti:  narušenie oplotenia 

 Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na spoločnom obecnom úrade v Rybanoch, v budove obecného úradu Rybany 415, Rybany

V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.sisov.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Spoločný obecný úrad Rybany, Rybany 415, 95636 Rybany alebo elektronicky na adresu obecsisov@gmail.com