výberové konanie učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

14.06.2016 09:38

VÝBEROVÉ KONANIE.docx (13341)

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA NA MIESTO
 
UČITEĽ PRE NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE
 
 
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v Základnej škole Šišov:
 
 V zmysle § 11 a ods. 1 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene
 
a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu
 
o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Šišov 74, 956 38 Šišov
 
Kategória pracovného miesta: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie
 
Aprobácia: matematika, informatika
 
Pracovný úväzok: čiastočný
 
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky 437/2009
 
Z.z. z 20.10.2009
 
Požadované doklady:
 
žiadosť o prijatie do zamestnania
 
profesijný životopis
 
doklady o ukončenom vzdelaní
 
súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi (nezabudnite uviesť telefónny
 
kontakt) doručte poštou alebo osobne najneskôr do 31.06.2016 do 13.00 hod. na adresu školy –
 
Základná škola, Šišov 74, 95638 Šišov . Na obálku uveďte „Žiadosť o prijatie do zamestnania“.
 
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované.
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí
 
nespĺňajú požadované podmienky. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
 
 
 
V Šišove 14.6.2016                                                                      Mgr. Mária Kubričanová
 
                                                                                                              riaditeľka školy