Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Šišov

25.01.2017 10:54

výberové konanie -hlavný kontrolór obce (1).pdf (307212)

Výberové konanie 
 na funkciu hlavného kontrolóra obce Šišov

OBEC ŠIŠOV uznesením č. 159/2016 zo dňa 14.12.2016

VYHLASUJE

Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Šišov na utorok 7.3.2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Šišov

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 
- Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. Výhodou je : 
- Prax v samospráve minimálne 3 rokov
- Znalosť základných noriem samosprávy
- Morálna bezúhonnosť

3. Náležitosti prihlášky: 
- Osobné údaje kandidáta /meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj – tel, email/
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
- Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely vykonania voľby HK

4. Spôsob doručenia prihlášky:
Písomnú prihlášku doručí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Šišov spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 21.2.2017 do 15:00 hod. v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Šišov – NEOTVÁRAŤ,“ osobne alebo poštou na adresu: Obec Šišov, Obecný úrad 63, 95638 Šišov.

Vyvesené na úradnej tabuli obce Šišov a na internetovej stránke obce 
Dňa 25.1.2017 

Jaroslav Sitár
Starosta obce