Verejná vyhláška

31.08.2020 13:09

verejná vyhláška.xml (51506)

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV Hviezdoslavova 3 ____________________________________________________________________________________ 911 01 Trenčín 1 / 6 Číslo spisu OU-TN-OOP4-2020/013793-043 Vybavuje Trenčín 27. 08. 2020 ROZHODNUTIE Rozhodnutie č. OU-TN-OOP4-2020/013793-043 Popis konania / Účastníci konania Doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch, všetkým účastníkom konania: vlastníkom lesov, obhospodarovateľom lesov, správcom lesov v označených katastrálnych územiach na navrhovanom lesnom celku Patrovec, ktorých práva môžu byť vyhlásením lesného celku Patrovec na obdobie rokov 2022-2031 dotknuté: 1. Lesy SR, š. p., OZ Trenčín, Ing. Róbert Kiš, Hodžova 38, 911 52 Trenčín 2. Agriko- Milan Januška, 956 38 Pochabany 105 3. ARAVER, a. s., M. R. Štefánika 26, 911 01 Trenčín 4. Hildegarda Dudáčková, Piaristická 11, 911 01 Trenčín 5. Peter Kozáček, Rastislavova 1300/9, 957 04 Bánovce nad Bebravou 6. Dušan Kurúc ml., 013 32 Svederník 191 7. Lesné družstvo Borčany- Malé Hoste- Zlatníky, p. s., Štefánia Dobiášová, 957 37 Zlatníky 268 8. Lesný a pasienkový urbariát, p. s., Kostolné Mitice, Lesné družstvo, p. s., Kostolné Mitice, Anton Jánošík, 913 22 Trenčianske Mitice 267 9. Ján Bednár, 913 26 Neporadza 59 10. Jozef Laššo a spol, Jozef Laššo, 913 26 Motešice 266 11. Jaroslav Miksa, 956 37 Zlatníky178 12. Jozef Sládek a spol., Jozef Sládek, 956 37 Zlatníky 105 13. Urbárska spoločnosť, p. s., Bošianska Neporadza, Miroslav Horník, 913 26 Neporadza 231 14. Urbárske spoločenstvo Trenčianske Jastrabie, p. s., , Trenčianske Jastrabie 42, 913 22 Trenčianske Jastrabie 15. Emília Veselá a spol., Emília Veselá, SNP 3, 914 51 Trenčianske Teplice 16. MADOV, s. r. o., 913 26 Peťovka 46 17. Martin Nemec a spol., Martin Nemec, 957 03 Dežerice 4 18. Plose Biodynamic, s. r. o., 956 38 Libichava 50 19. Program, s.r.o., Brnianska 10, 911 01 Trenčín 20. Ligna Pratum s.r.o., Tehliarska 513/9, 922 05 Chtelnica 21. Zoltán Szabo, Nitrianska 1933/18, 927 05 Šaľa 22. Združenie súkromných vlastníkov lesov Zemianske Mitice, Ľubica Kusá, M. Bela 2448/23, 911 08 Trenčín 23. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubodiel, Rímskokatolícky farský úrad Dubodiel, 913 23 Dubodiel 24. Pozemkové spoločenstvo. Spoločnosť súkromných vlastníkov lesov Libichava, 956 38 Libichava 7 25. Urbár Vlčkovo, p. s., Pavel Kmeť, 957 03 Dežerice 231 26. Pozemkové spoločenstvo vlastníkov urb. lesov a pasienkov Dubodiel, Dubodiel 183, 913 23 Dubodiel 2 / 6 27. Pečeňanské pozemkové spoločenstvo, Ing. Jozef Kšiňan, Lipová 8, 957 01 Bánovce nad Bebravou 28. Spoločnosť býv. urbárnikov obce Veľké Chlievany, p. s., Veľké Chlievany 80, 956 66 Veľké Chlievany 29. Spolok lesomajteľov Bočina-Klokoč -Peťovka, Peťovka 43, 913 26 Motešice 30. Spoločnosť vlastníkov poľ. pôdy a lesov, p. s., Neporadza, Jozef Kopecký, 913 26 Neporadza 19 31. Poz. spol. Lesy Rožňové Mitice, Trenčianske Mitice 46, 913 22 Trenčianske Mitice 32. Pozemkové spoločenstvo urbárnikov obce Svinná, Jozef Holenda, 913 24 Svinná 356 33. Lesné hospodárstvo Inovec, s.r.o., Selec 14, 913 36 Selec 34. Pozemkové spoločenstvo Urbár Omšenie- Brložník, Omšenie 104, 914 43 Omšenie 35. Urbárska spoločnosť Horné Motešice, pozemkové spoločenstvo, Machnáčska 288, 91326 Motešice 36. Urbárska spoločnosť Malá Neporádzka, p.s., Svinná 141, 913 24 Svinná 37. Rímskokatolícka cirkev farnosť Veľké Chlievany, Veľké Chlievany č. 133, 956 55 Veľké Chlievany 38. Urbárske pasienkové pozemkové spoločenstvo Zlatníky, Zlatníky 42, 956 37 Zlatníky 39. Urbariát Veľká Hradná, pozem. spol., Veľká Hradná 42, 913 24 Veľká Hradná 40. D-Les, s. r. o., Kollárova 282/7 911 01 Trenčín 41. Obec Malé Hoste, Obecný úrad č. 191, 956 37 Zlatníky 42. Spoločenstvo lesomajiteľov Bočina pozem. spol., Peťovka 43 91326 Motešice 43. Lesné pozemkové spoločenstvo Cimenná, Cimenná 38, 956 37 Cimenná 44. Obec Cimenná, č. 39, 956 37 Zlatníky 45. Združenie súkromných vlastníkov lesov Rožňová Neporadza, Neporadza 19, 913 26 Neporadza 46. Anton Bednár, Neporadza 60, 913 26 Neporadza 47. Rédekyová M. a spol., Zlatníky 230, 956 37 Zlatníky 48. Tatiana Štefkeová, Zlatníky 321, 956 37 Zlatníky 49. Danka Flimelová, Otrhánky 48, 956 66 Otrhánky 50. Peter Igaz, Otrhánky 114, 956 55 Otrhánky 51. Rudolf Baco a spol., 211, 956 38 Veľké Hoste 52. Vladimír Guričan, Trenčianske Mitice, 255, 913 22 Trenčianske Mitice 53. Miroslav Šuránek a spol., Vážany 190, 687 37 Vážany 54. Ing. Dušan Jánošík, Električná 322/1, 911 01 Trenčín 55. Anton Jánošík a spol., Trenčianske Mitice 267, 913 22 Trenčianske Mitice 56. Milan Mikuška a spol., 280, 913 25 Bobot 57. Pavol Masaryk a spol., Malé Chlievany 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou 58. Štefan Masaryk, K priehrade 786/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou 59. Mgr. Milan Vranka, Malé Chlievany 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou 60. Marta Černušková a spol., Podlužany 154, 956 52 Podlužany 61. Mária Bolfová, Haláčovce 74, 956 55 Haláčovce 62. Dušan Bačík, Svinná 244, 913 24 Svinná 63. Štefan Kmeť a spol., Vlčkovo 231, 957 03 Dežerice 64. Marián Sýkora, Martina Benku 435/9, 01851 Nová Dubnica 65. Pavol Dorňák, Horňany 82, 913 24 Horňany 66. Mária Šumajová, Dlhé Hony 32, 911 01 Trenčín 67. Alena Danišová, rod. Bacová, Chudá Lehota 81, 956 38 Chudá Lehota 68. Jozef Matlák, Školská 119, 913 22 Trenčianske Jastrabie 69. Reháková Elena, S. Chalúpku 321/28, 971 01 Prievidza 70. Račková Anna, Ing., Zemianska 458/8, 935 23 Rybníky Doručuje sa elektronicky ako verejná vyhláška so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli obce: Cimenná, Veľké Držkovce, Dežerice, Dvorec, Haláčovce, Horné Ozorovce-Bánovce nad Bebravou, Malá Hradná, Malé Hoste, Malé Chlievany- Bánovce nad Bebravou, Otrhánky, Pochabany, Ruskovce, Šišov, Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Zlatníky, Bobot, Neporadza, Motešice, Dubodiel. Po uplynutí vývesnej lehoty s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia, pečiatkou a podpisom vrátiť na OU Trenčín, OOP, Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín. Vyvesené dňa: .......................................... Pečiatka, podpis:........................................ V:............................................................... 3 / 6 Zvesené dňa ............................................ Pečiatka , podpis:....................................... V:............................................................. Výrok rozhodnutia Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 59 písm. h) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto: Podľa § 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, z vlastného podnetu určuje lesný celok Patrovec ako územne ucelenú časť, v rámci ktorej pre lesné pozemky vybraný vyhotovovateľ vyhotoví program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2022 – 2031 s touto charakteristikou: hranice lesného celku: v hraniciach určeného lesného celku Patrovec na obdobie rokov 2012 – 2021 v hraniciach lesného hospodárskeho celku Patrovec, okrem dielcov: dielec 420B a časť dielca 420A (parc. C-KN č. 3885 v k. ú. Trenčianske Jastrabie) na výmere spolu 0,3055 ha, ktoré boli zaradené do LC Lesy Modr na LHC Trenčianske Stankovce rozhodnutím č. OU-TN-OOP4-2020/014247-016 zo dňa 24. 08. 2020. na lesných pozemkoch v katastrálnych územiach: Cimenná, Čuklasovce, Dežerice, Dolné Držkovce, Dvorec nad Bebravou, Haláčovce, Horné Držkovce, Horné Ozorovce, Libichava, Malá Hradná, Malé Hoste, Malé Chlievany, Otrhánky, Pochabany, Ruskovce, Šišov, Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Vlčkovo, Zlatníky, Bobot, Bošianska Neporadza, Dolné Motešice, Dubodiel. výmera lesných pozemkov: 7212,3386 ha Odôvodnenie Na lesnom hospodárskom celku (ďalej len „LHC“) Patrovec platnosť schváleného návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Patrovec na obdobie rokov 2012 – 2021 končí 31. 12. 2021. Podľa § 39 ods. 3 prvá, druhá a tretia veta zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) lesné celky sú územne ucelené časti, v rámci ktorých sa pre lesné pozemky vyhotovuje program starostlivosti o lesy. Určuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu. Lesné celky musia byť určené najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti o lesy; odvolanie proti rozhodnutiu o ich určení nemá odkladný účinok. Podľa § 27 ods. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa (ďalej len „vyhláška o HÚL“) lesný celok je územne ucelená časť lesov, ktorého najmenšia výmera je spravidla 1 000 hektárov. Podľa § 27 ods. 3 vyhlášky o HÚL návrh na určenie lesného celku sa predkladá najneskôr 20 mesiacov pred skončením platnosti plánu. V termíne určenom vyhláškou o HÚL podľa § 27 ods. 3, t. j. do 30. 04. 2020, nebol Okresnému úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva (ďalej len „úrad“) doručený žiadny návrh na určenie lesného celku na lesnom Patrovec, preto úrad začal konanie vo veci určenia lesného celku Patrovec z vlastného podnetu. 4 / 6 O začatí konania vo veci úrad účastníkov konania: obhospodarovateľov lesov, správcov lesov a vlastníkov lesov v katastrálnych územiach Cimenná, Čuklasovce, Dežerice, Dolné Držkovce, Dvorec nad Bebravou, Haláčovce, Horné Držkovce, Horné Ozorovce, Libichava, Malá Hradná, Malé Hoste, Malé Chlievany, Otrhánky, Pochabany, Ruskovce, Šišov, Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Vlčkovo, Zlatníky, Bobot, Bošianska Neporadza, Dolné Motešice, Dubodiel upovedomil listom č. OU-TN-OOP4-2020/013793-001 zo dňa 13. 05. 2020. V stanovenej lehote 15 dní od doručenia oznámenia účastníci konania nezaslali úradu k veci žiadne pripomienky. Úrad listom č. OU-TN-OOP4-2020/013793-013 zo dňa 02. 07. 2020 účastníkom konania oznámil, že podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, dáva účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Úrad z vlastného podnetu určil lesný celok Patrovec ako územne ucelenú časť, v rámci ktorej pre lesné pozemky vybraný vyhotovovateľ vyhotoví program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2022 – 2031, v hraniciach určeného lesného celku Patrovec na obdobie rokov 2012 – 2021, okrem dielcov: dielec 420B a časť dielca 420A (parc. C-KN č. 3885 v k. ú. Trenčianske Jastrabie) zaradených do LC Lesy Modr na LHC Trenčianske Stankovce rozhodnutím č. OU-TN-OOP4-2020/014247-016 zo dňa 24. 08. 2020. Takto určený lesný celok spĺňa podmienky vyhlášky o HÚL, t. j. ide o územne ucelenú časť lesov s výmerou nad 1000 ha. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov môže účastník konania odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Okresnému úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. V zmysle § 39 ods. 3 zákona o lesoch odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti preskúmateľné súdom. JUDr. Eva Plevová vedúci odboru Doručuje sa Obec Cimenná Cimenná 33 956 37 Cimenná Slovenská republika Obec Veľké Držkovce Veľké Držkovce 212 956 54 Veľké Držkovce Slovenská republika Obec Dežerice Dežerice 193 957 03 Dežerice Slovenská republika 5 / 6 Obec Dvorec Dvorec 69 956 55 Dvorec Slovenská republika Obec Haláčovce Haláčovce 48 956 55 Haláčovce Slovenská republika Obec Libichava Libichava 7 956 38 Libichava Slovenská republika Obec Malá Hradná Malá Hradná 150 956 54 Malá Hradná Slovenská republika Obec Malé Hoste Malé Hoste č. 191 956 37 Malé Hoste Slovenská republika Obec Otrhánky Otrhánky 9 956 55 Otrhánky Slovenská republika Obec Pochabany Pochabany 24 956 40 Pochabany Slovenská republika Obec Ruskovce Ruskovce 1 956 54 Ruskovce Slovenská republika Obec Šišov Šišov 63 956 38 Šišov Slovenská republika Obec Veľké Hoste Veľké Hoste 208 956 40 Veľké Hoste Slovenská republika 6 / 6 Obec Veľké Chlievany Veľké Chlievany 80 956 55 Veľké Chlievany Slovenská republika Obec Zlatníky Zlatníky 42 956 37 Zlatníky Slovenská republika Obec Bobot Bobot 56 913 25 Bobot Slovenská republika Obec Neporadza Neporadza 108 913 26 Neporadza Slovenská republika Obec Motešice Machnáčska 288 913 26 Motešice Slovenská republika Obec Dubodiel Dubodiel 33 913 23 Dubodiel Slovenská republika Mesto Bánovce nad Bebravou Námestie Ľudovíta Štúra 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Slovenská republika Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 8 917 02 Trnava Slovenská republika