Prvánka

11.04.2019 07:43

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční

dňa 15. apríla 2019 v šišove o 16:30 hod.

v budove Obecného úradu Šišov

Program:

1) Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2) Voľba návrhovej komisie

3) Kontrola uznesení

4) Prenájom priestorov v budove vo vlastníctve obce

5) Rôzne

6) Interpelácie poslancov

7) Diskusia

8) Záver