Príkaz

10.03.2020 13:13
Príkaz
 
starostky obce č. 1/2020
 
k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom
 
V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov obce Šišov pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19 vydávam tento príkaz č. 1/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.
V zmysle tohto príkazu:
a) ruším organizovanie verejných a hromadných podujatí na území obce v období od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 vrátane,
b) zatváram priestory vo vlastníctve obce na organizovanie verejných a hromadných podujatí,
c) prerušujem vyučovací proces na Základnej škole Šišov a Materskej škole Šišov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v období od 12. 3. 2020 do 13. 3. 2020 vrátane,
d) ruším všetky výlety, exkurzie, pracovné a študijné cesty a pobyty.
 
V zmysle tohto príkazu odporúčam všetkým občanom:
a) dôsledne zvážiť účasť na verejných a hromadných podujatiach
b) dôsledne zvážiť súkromné zahraničné návštevy a tiež návštevy domácich oblastí, v ktorých bol potvrdený prípad koronavírusu a nie sú nevyhnutné; v prípade
absolvovania takýchto návštev zostať v minimálne 14-dňovej izolácii od pracoviska v rámci vlastnej práceneschopnosti alebo čerpania dovolenky,
c) v prípade prejavenia sa symptómov akútneho respiračného ochorenia bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo zvoliť postup v zmysle
usmernení príslušných zdravotníckych autorít a zostať v domácom liečení,
d) obmedziť na nevyhnutnú mieru prístup tretích osôb vrátane návštev do priestorov obecného úradu a priestorov organizácii zriadených obcou,
e) riešiť agendu mimoosobnou formou, t.j. telefonicky alebo elektronicky.
 
V zmysle tohto príkazu dôrazne žiadam všetkých občanov:
a) oboznámiť sa dôsledne s informačnými letákmi dostupnými na webovom sídle Úraduverejného zdravotníctva Slovenskej republiky
( https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 ),
 
b) pravidelne sledovať webové sídlo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.uvzsr.sk/ a oboznamovať sa s odporúčaniami, usmerneniami a
inými opatreniami v súvislosti s koronavírusom,
 
Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia a platí do jeho odvolania.
 
V Šišove 10. 03. 2020
 
Ing. Elena Valachová
starostka obce
starostka obce            Príkaz
 
starostky obce č. 1/2020
 
k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa
 
koronavírusom
 
V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov obce Šišov pred ochorením
spôsobeným koronavírusom COVID-19 vydávam tento príkaz č. 1/2020 k preventívnym
opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.
V zmysle tohto príkazu:
a) ruším organizovanie verejných a hromadných podujatí na území obce v období od
10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 vrátane,
b) zatváram priestory vo vlastníctve obce na organizovanie verejných a hromadných
podujatí,
c) prerušujem vyučovací proces na Základnej škole Šišov a Materskej škole Šišov
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v období od 12. 3. 2020 do 13. 3. 2020 vrátane,
d) ruším všetky výlety, exkurzie, pracovné a študijné cesty a pobyty.
V zmysle tohto príkazu odporúčam všetkým občanom:
a) dôsledne zvážiť účasť na verejných a hromadných podujatiach
b) dôsledne zvážiť súkromné zahraničné návštevy a tiež návštevy domácich oblastí, v
ktorých bol potvrdený prípad koronavírusu a nie sú nevyhnutné; v prípade
absolvovania takýchto návštev zostať v minimálne 14-dňovej izolácii od pracoviska v
rámci vlastnej práceneschopnosti alebo čerpania dovolenky,
c) v prípade prejavenia sa symptómov akútneho respiračného ochorenia bezodkladne
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo zvoliť postup v zmysle
usmernení príslušných zdravotníckych autorít a zostať v domácom liečení,
d) obmedziť na nevyhnutnú mieru prístup tretích osôb vrátane návštev do priestorov
obecného úradu a priestorov organizácii zriadených obcou,
e) riešiť agendu mimoosobnou formou, t.j. telefonicky alebo elektronicky.
V zmysle tohto príkazu dôrazne žiadam všetkých občanov:
a) oboznámiť sa dôsledne s informačnými letákmi dostupnými na webovom sídle Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
( https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&
id=250&Itemid=153 ),
 
b) pravidelne sledovať webové sídlo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky https://www.uvzsr.sk/ a oboznamovať sa s odporúčaniami, usmerneniami a
inými opatreniami v súvislosti s koronavírusom,
 
Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia a platí do jeho odvolania.
 
V Šišove 10. 03. 2020
 
Ing. Elena Valachová
starostka obcePríkaz
 
starostky obce č. 1/2020
 
k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa
 
koronavírusom
 
V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov obce Šišov pred ochorením
spôsobeným koronavírusom COVID-19 vydávam tento príkaz č. 1/2020 k preventívnym
opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.
V zmysle tohto príkazu:
a) ruším organizovanie verejných a hromadných podujatí na území obce v období od
10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 vrátane,
b) zatváram priestory vo vlastníctve obce na organizovanie verejných a hromadných
podujatí,
c) prerušujem vyučovací proces na Základnej škole Šišov a Materskej škole Šišov
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v období od 12. 3. 2020 do 13. 3. 2020 vrátane,
d) ruším všetky výlety, exkurzie, pracovné a študijné cesty a pobyty.
V zmysle tohto príkazu odporúčam všetkým občanom:
a) dôsledne zvážiť účasť na verejných a hromadných podujatiach
b) dôsledne zvážiť súkromné zahraničné návštevy a tiež návštevy domácich oblastí, v
ktorých bol potvrdený prípad koronavírusu a nie sú nevyhnutné; v prípade
absolvovania takýchto návštev zostať v minimálne 14-dňovej izolácii od pracoviska v
rámci vlastnej práceneschopnosti alebo čerpania dovolenky,
c) v prípade prejavenia sa symptómov akútneho respiračného ochorenia bezodkladne
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo zvoliť postup v zmysle
usmernení príslušných zdravotníckych autorít a zostať v domácom liečení,
d) obmedziť na nevyhnutnú mieru prístup tretích osôb vrátane návštev do priestorov
obecného úradu a priestorov organizácii zriadených obcou,
e) riešiť agendu mimoosobnou formou, t.j. telefonicky alebo elektronicky.
V zmysle tohto príkazu dôrazne žiadam všetkých občanov:
a) oboznámiť sa dôsledne s informačnými letákmi dostupnými na webovom sídle Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
( https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&
id=250&Itemid=153 ),
 
b) pravidelne sledovať webové sídlo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky https://www.uvzsr.sk/ a oboznamovať sa s odporúčaniami, usmerneniami a
inými opatreniami v súvislosti s koronavírusom,
 
Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia a platí do jeho odvolania.
 
V Šišove 10. 03. 2020
 
Ing. Elena Valachová
starostka obce