Predaj pozemku

25.10.2016 20:11

Obec Šišov týmto zmysle ustanovenia  § 9 a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov oznamuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Šišov, a to : parc. č. 17/21 - ovocný sad vo výmere 609 m2 v katastrálnom území Šišov , obce Šišov, evidovanej na LV č. 240 do výlučného vlastníctva Petra Haviara, bytom Norovce č. 115 a Gabriely Havierovej, rod. Kučerkovej, Šišov č. 182 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že parcela je pre obec prebytočná a nepoužiteľná nakoľko obec nemá k tejto parcele prístupovú cestu a je v susedstve parciel, ktoré vlastnía žiadatelia.