Predaj pozemku

12.09.2016 10:20

Obec Šišov týmto zmysle ustanovenia § 9  a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov oznamuje zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa časť parcely CKN číslo 71/5 – záhrada  vo výmere  922m2 na základe identifikácie parcely č.j. 297/2014 vyhotoviteľa Správy katastra Bánovce nad Bebravou v katastrálnom území Šišov obce Šišov do výlučného vlastníctva Violy Križanovej, bytom 95638 Šišov 77. Dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajú v tom, že sa jedná o pozemok, na ktorom sú stavby vo vlastníctve kupujúcej.