Predaj pozemku

12.09.2016 10:16

Obec Šišov týmto zmysle ustanovenia § 9  a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov oznamuje zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa časť parcely CKN číslo 239 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  533m2 na základe geometrického plánu č. 46210261-9/2016 vyhotoviteľa Marek Mezovský 95636 Rybany 460 v katastrálnom území Šišov obce Šišov do výlučného vlastníctva Mgr. Jany Darmovej, bytom 95638 Šišov 161. Dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajú v tom, že sa jedná o pozemok, na ktorom sú stavby vo vlastníctve kupujúcej.