Predaj pozemku

19.08.2015 19:58

Obec Šišov týmto zmysle ustanovenia  §.9 a ods. 8 prísm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Šišov, a to: dielu č. 1 o výmere 733 m2, dielu č. 2 o výmere 216 m2, dielu č. 3 o výmere 37 m2, ktoré boli odčlenené z pozemku parc. č. 31/1 a 195/1, 30 a o výmere 986 m2 na základe geometrického plánu č. 36316709-56/2015 vyhotoviteľa GSK s.r.o., Bánovce nad Bebravou v katastrálnom území Šišov obce Šišov do výlučného vlastníctva Ivana Poilucha, bytom Topoľčany, Stumerova 1508/118 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o zbytkový pozemok a je pre obec nevyužiteľný.