Predaj pozemku parc. CKN 6/11

11.06.2015 17:02

Obec Šišov týmto v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa parcelu CKN číslo 6/11 - zastavané plochy a nádvoria vo  výmere 713 m2 na kupujúceho ECOFACT, s.r.o. Komárnicka 11, Bratislava 82103. Dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajú v tom, že sa jedná o pozemok priľahlý k pozemku kupujúceho. Predmetný pozemok je pre obec vzhľadom na jeho nevýhodnú polohu a orientáciu nevyužiteľný a neupotrebiteľný.