Pozvánka

24.01.2020 13:55

POZVÁNKA

 

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční

 

dňa    29. januára 2020  v Šišove o 17.00  hod.

v budove Obecného úradu Šišov

 

PROGRAM :

 

 1. Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice    
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019 a Správa o výsledkoch kontroly za obdobie júl – december 2019
 5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
 6. Vyhodnotenie účasti poslancov na verejných zasadnutiach za rok 2019
 7. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2019
 8. Správa o platení daní a poplatkov za rok 2019
 9. Žiadosti o NFP a dotácie
 10. Žiadosti občanov a organizácií
 11. Rôzne
 12. Interpelácie poslancov
 13.  Diskusia
 14.  Záver

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Elena Valachová

                                                                                                     starostka obce