Pozvánka

19.06.2019 13:39

POZVÁNKA

 

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční

 

dňa    24. júna 2019  v Šišove o 18.00 hod.

v budove Obecného úradu Šišov

 

 

PROGRAM :

 

 1. Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 3/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Šišov
 6. Záverečný účet obce Šišov za rok 2018
 7. Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
 8. Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2019
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
 10. Rôzne
 11. Interpelácie poslancov
 12.  Diskusia
 13.  Záver

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Elena Valachová, v.r.

                                                                                                     starostka obce