Pozvánka

25.01.2019 13:20
POZVÁNKA
 
V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
zvolávam
 
verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční
dňa 29. januára 2019 v Šišove o 17.00 hod.
 
v budove Obecného úradu Šišov
 
PROGRAM :
1) Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2) Voľba návrhovej komisie
3) Kontrola uznesení
4) Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti za rok 2018
5) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
6) Vyhodnotenie účasti poslancov na verejných zasadnutiach za rok 2018
7) Čerpanie rozpočtu obce za rok 2018
8) Správa o platení daní a poplatkov za rok 2018
9) Žiadosti občanov a organizácií
10) Rôzne
11) Interpelácie poslancov
12) Diskusia
13) Záver
 
Ing. Elena Valachová
starostka obcePOZVÁNKA
 
V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
zvolávam
 
verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční
dňa 29. januára 2019 v Šišove o 17.00 hod.
 
v budove Obecného úradu Šišov
 
PROGRAM :
1) Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2) Voľba návrhovej komisie
3) Kontrola uznesení
4) Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti za rok 2018
5) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
6) Vyhodnotenie účasti poslancov na verejných zasadnutiach za rok 2018
7) Čerpanie rozpočtu obce za rok 2018
8) Správa o platení daní a poplatkov za rok 2018
9) Žiadosti občanov a organizácií
10) Rôzne
11) Interpelácie poslancov
12) Diskusia
13) Záver
 
Ing. Elena Valachová
starostka obce