Pozvánka na OZ

15.06.2021 13:20
POZVÁNKA
 
V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
zvolávam
 
verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční
dňa 22. júna 2021 v Šišove o 18.00 hod.
 
v budove Obecného úradu Šišov
 
PROGRAM :
1) Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2) Voľba návrhovej komisie
3) Kontrola uznesení
4) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Šišov
5) Záverečný účet obce Šišov za rok 2020
6) Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
7) Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2021
8) Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
9) Rôzne – predaj nehnuteľného majetku
10) Interpelácie poslancov
11) Diskusia
12) Záver
 
Ing. Elena Valachová
starostka obce