Pozvánka na OZ

15.05.2021 09:07

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční
dňa 18. mája 2021 v Šišove o 18.00 hod.

v budove Obecného úradu Šišov

PROGRAM :
1) Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2) Voľba návrhovej komisie
3) Kontrola uznesení
4) Žiadosti o NFP
5) Žiadosti občanov a organizácií
6) Rôzne
7) Interpelácie poslancov
8) Diskusia
9) Záver

Ing. Elena Valachová
starostka obce