Pozvánka na OZ

12.03.2021 12:48

POZVÁNKA


V zmysle § 12 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zástupca starostu obce


zvoláva


verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční


dňa    16. marca 2021  v Šišove o 17.00  hod.

v budove Obecného úradu Šišov 


PROGRAM :


1) Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

2) Voľba návrhovej komisie 

3) Kontrola uznesení

4) Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 a Správa o výsledkoch kontroly za obdobie júl - december 2020

5) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021

6) Vyhodnotenie účasti poslancov na verejných zasadnutiach za rok 2020

7) Čerpanie rozpočtu obce za rok 2020

8) Správa o platení daní a poplatkov za rok 2020

9) Rôzne

10) Interpelácie poslancov

11) Diskusia

12) Záver

     PhDr. Jana Vaňová

       zástupca starostu