Pozvánka na OZ

09.12.2020 21:17

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční
dňa 14. decembra 2020 v Šišove o 16.30 hod.

v budove Kultúrneho domu Šišov

PROGRAM :
1) Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2) Voľba návrhovej komisie
3) Kontrola uznesení
4) Výsledky hospodárenia obce za 10 mesiacov roku 2020
5) Návrh úpravy rozpočtu na základe výsledkov hospodárenia obce
6) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
7) Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023
8) Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
školského zariadenia na území obce Šišov pre rok 2021
9) Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Šišov
10) VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
12) Žiadosti o NFP a dotácie
13) Žiadosti občanov a organizácii
14) Rôzne
15)Interpelácie poslancov
16) Diskusia
17) Záver

Ing. Elena Valachová
starostka obce