Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

21.04.2020 19:18

POZVÁNKA

 

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční

 

dňa    28. apríla  2020  v Šišove o 17.30  hod.

v budove Kultúrneho domu Šišov

 

 

 

PROGRAM :

 

 1. Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska
 5. Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 6. Žiadosť o dotáciu z grantového programu Zelené oči
 7. Žiadosti občanov a organizácií
 8. Rôzne
 9. Interpelácie poslancov
 10. Diskusia
 11.  Záver

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Elena Valachová

                                                                                                     starostka obce