Povinnosti majiteľov žúmp

05.08.2019 11:27

Povinnosti majiteľov žúmp

Od 15. marca 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 51/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Podľa tejto zmeny ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. Od 15. septembra 2020 bude môcť obec alebo orgán štátnej vodnej správy kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu. Teda od 15. septembra 2018 sú občania povinní odkladať tieto doklady o odvozoch a osoby, ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp musia im takýto doklad vydať v rozsahu ako je uvedené v zákone, t.j. meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“

Každý vlastník nehnuteľnosti, ktorá je napojená na žumpu je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vývoz a zneškodňovanie splaškových a odpadových vôd zo žúmp prostredníctvom oprávnenej spoločnosti alebo osoby, ktorá má oprávnenie na likvidáciu.

Kontakty na oprávnené osoby/spoločnosti:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.          tel. č. 038/532 12 04

P. Lukáš Ondriška                                                             tel. č. 0910 939 663

Občania majú možnosť požiadať o vývoz aj iné oprávnené osoby/spoločnosti ako sú uvedené v ozname.