Oznámenie

02.07.2014 14:13

Obec Šišov týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1993 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa parcelu CKN č. 291/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2548 m2 vytvorenú z parcely EKN č. 291 - orná pôda vo výmere 2601 m2 na spoločnosť GN-tec desing, s.r.o. so sídlom Šišov 120. 

Dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajú v tom, že sa jedná o pozemok priľahlý k areálu uvedenej firmy, ktorá zamestnáva občanov obce Šišov a okolia. V dôsledku rozšírenia prevádzky uvedenej firmy je perspektívne zvýšenie zamestnanosti a prijatie nových zamestnancov z obce. Predmetný pozemok je bez inžinierských sietí a pre obec je vzhľadom na jeho nevýhodnú polohu a orientáciu nevyužiteľný a neupotrebiteľný.