Oznámenie o začatí správneho konania

21.10.2019 10:46

Obec Šišov,  zastúpená starostkou obce Ing. Elenou Valachovou,

Obecný úrad 63,  956 38

Číslo spisu   169/2019                                                                          V Šišove dňa  21.10.2019

 

 

 

Oznámenie o začatí správneho konania

podľa § 18 správneho poriadku  zák. č. 71/1967 Zb.  

vo  veci žiadosti

o vydanie súhlasu na výrub drevín

 

 

Žiadateľ Marianna Čuháková, Šišov 172, 956 38  a Dušan Bracho, Ozorovská Hlavná 1276/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej len žiadatelia) podali dňa 21.10.2019  podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o OPaK) a §17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonáva zákon,  žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín:

 

Javorovec jaseňolistý, v počte  5ks, obvod kmeňa v cm: 60, 75, 80, 88, 92 cm

 

rastúcich na pozemku C-KN parcela č. 323/2,  druh pozemku – orná pôda, v katastrálnom území Šišov.

 

Dôvod žiadosti o výrub drevín:

Žiadatelia svoju žiadosť zdôvodnili tým, že dreviny vysychajú, sú prestárlé a svojím vzrastom, umiestnením a rozsiahlym koreňovým systémom  poškodzujú jestvujúce oplotenie pozemku parcela č. 323/2 (betónové stĺpy sú konármi vytláčané smerom k miestnej komunikácií a výplň oplotenia – drôtené pletivo, je prerastené konármi).  Konáre svojím vzrastom a výškou ohrozujú voľný pohyb osôb na pozemku,  hrozí ich dopad na uvedenú parcelu, prípadne na miestnu komunikáciu. Je ohrozená bezpečnosť osôb,  dreviny  spôsobujú  škody na majetku. V bezprostrednej blízkosti týchto drevín sa nachádza aj hustý krovitý porast z náletových drevín, ktorý je potrebné taktiež odstrániť a pôdu rekultivovať.

 

Podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Šišov, ako príslušný orgán v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa §69 ods. 1 písm. d) zákona o OPaK,  zverejňuje informáciu  o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Šišov,  Obecný úrad 63, 956 38 alebo elektronicky  na e-mailovú adresu zverejnenú na internetovej stránke obce, v lehote do 5 pracovných dní  od zverejnenia tejto informácie.

 

 

           

                                                                                         

                                                                                                    Ing. Elena Valachová

                                                                                                         starostka obce