OZNAM

06.01.2021 14:31

O  Z  N A  M

V nadväznosti na sprísnené opatrenia ÚVZ SR a prísny zákaz vychádzania vyhlásený Vládou SR podľa čl. 5 ods. 4 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov na území Slovenskej republiky, bude 
Obecný úrad Šišov
od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021
pre verejnosť zatvorený.

Zamestnanci obecného úradu budú pracovať v osobitnom režime s dôrazom na ochranu zdravia občanov a taktiež zamestnancov
obecného úradu.
Z tohto dôvodu žiadame občanov obce, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu, a  to len v  nevyhnutných prípadoch,
na komunikáciu so zamestnancami úradu prednostne využili elektronickú alebo telefonickú komunikáciu. Telefonické a emailové
kontakty zamestnancov úradu:
Obecný úrad: 038/760 40 97
Starostka: 0908 536 757
Matrika, podateľňa: 0907 282 078
Pokladňa: 0915 376 155
e-mailový kontakt: obecsisov@gmail.com
starostkasisov@gmail.com

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách sa nevybavuje, matričná činnosť sa bude vykonávať len na základe predchádzajúceho
telefonického dohovoru.

Za porozumenie ďakujeme.