Zámer predaja pozemku

20.04.2018 12:13

zámer predaja pozemku

Uznesenie č. 245 zo dňa 17.4.2018.

I: prerokovalo

    znávrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce, a to pozemoou parcela č. 387 - orná pôda v katastrýlnom území Šišov obce Šišov, zapísaného na LV č. 561 

II. schvaľuje 

    podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce  Šišov, a to: parc. č. 387 - orná pôda v katastrálnom území Šišov, obec Šišov, evidovanej na LV č. 561 do vlastníctva spol. ROFarm s.r.o., Zvolenská 6/16, 949 11 Nitra, IČO: 48076503 za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku ako prípad hodný osobitnho zreteľa z dôvodu, že parcela je v bezprostrednom susedstve s parcelou vo vlastníctve žiadateľa, nevedie k nej žiadna prístupová cesta ale len cez pozemok žiadateľa. Preto je pre obec nevyužiteľná a prebytočná.