oznam

13.04.2018 12:13

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šišove, ktoré sa uskutoční dňa

17.4.2018 (v utorok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Šišov

Program:

1. Otvorenie a program schôdze

2. Voľby návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Plnenie uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Zmany a dpolnky č. 3 územného plánu obce Ššiov

5. Príprava osláv prvej písomnej zmienky

6. Správa starostu obce

7. Došla pošta - rôzne

8. Diskusia

9. Návrh uznesení

10. Záver