Organizácia a podmienky výchový a vzdelávania

25.08.2020 19:56

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ, Šišov 74 pre

školský rok 2020/2021 od 02.09.2020 do 16.09.2020


Vážení rodičia, vzhľadom k opatreniam zamedzujúcim šírenie ochorenia COVID - 19, ktoré prijalo MŠVVaŠ SR v súvislosti so začiatkom nového šk.roka 2020/2021 dovoľujeme si Vás upozorniť na nasledovné:

Povinnosti zákonného zástupcu/rodiča:

1. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy 1. Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  - 2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tieto dva dokumenty prinesie dieťa so sebou pri nástupe - 2.9. 2020, bez nich nemôže byť vpustené do priestorov školy.

2. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

3. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby, uložené v taške v hygienickom vrecku) a papierové jednorazové vreckovky. 

4. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy  a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. Rodičia nevstupujú do školy, nezdržiavajú sa v areáli školy. Žiaci budú opätovne poučení o organizácii a pokynoch.

5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

6. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 


Organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu 

Výchovno - vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme (podľa rozvrhu).  

• Nástup žiakov do školy je 2. 9. 2020 o 8,00. Žiaci 2. až 9. ročníka odchádzajú do kmeňových tried so svojím triednym učiteľom, ktorý ich privíta v škole a oboznámi s pokynmi a organizáciou vyučovania. Žiaci 1. ročníka spolu so zákonným zástupcom ostávajú na dolnej chodbe a prebehne otvorenie školského roka 2020/2021. V tento deň budú všetci žiaci v škole do 9,00. Strava sa v tento deň nevydáva - až od 3.9. 2020. 

• Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter - meranie teploty a dezinfekcia rúk. Ak bude mať dieťa zvýšenú teplotu okamžite bude privolaný zákonný zástupca a dieťa si odvedie domov. Žiak s nameranou zvýšenou teplotou do školy nevstúpi.

• ŠKD pre 1. a 2. ročník funguje od 3.9. 2020 - do 15,30. 

• Do ŠKD sa môžu zapísať aj žiaci 3. a 4. ročníka, ale navštevovať ŠKD (v bežnom režime) budú až  po uvoľnení opatrení. Momentálne sú podmienky vytvorené tak, aby mohli ostávať v ŠKD do 12,40.

• Je odporúčané minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou, žiak po skončení vyučovania opustí areál školy.  

• Žiak si odloží do školskej tašky rezervné rúško, ktoré bude v ochrannom obale (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). 

• Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška v triede, mimo triedy je povinné nosenie rúšok a žiaci druhého stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.  Zamestnanci školy nosia ochranné štíty alebo rúška.

• Žiak si pravidelne umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami. 

• V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.  

• Prestávky medzi hodinami ostávajú žiaci v danej triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri. 

• Učitelia opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel  pri kašľaní a kýchaní. 

• Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 

• V prípade podozrenia na COVID - 19 je žiak izolovaný od skupiny spolužiakov v Izolačnej miestnosti, ktorú má škola riadne označenú a je privolaný zákonný zástupca žiaka.

Stravovanie 

• Podľa miestnych podmienok, množstva žiakov, zamestnancov a personálu bude prebiehať stravovanie podľa vypracovaného harmonogramu - dodržané budú bezpečnostné a hygienické opatrenia, premiešavanie tried sa neodporúča. Žiaci budú poučení o organizácii stravovania.

• Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory. 

• Pri príprave jedál a pri vydávaní budú dodržiavané, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá.

• Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu. 


 Školský klub detí


V termíne od 3.9. - do 16.9. vieme zabezpečiť fungovanie ŠKD, podľa bezpečnostných a hygienických pokynov, len pre žiakov 1. a 2. ročníka, do 15,30. Pre žiakov 3. a 4. ročníka do 12,40. 

Situácia je iná ako v júni 2020, žiaci sa učia v nezmenenom režime (podľa rozvrhu) a školská dochádzka je povinná. V júni sme mali možnosť prispôsobenia rozvrhu a tým aj plynulejšie zabezpečenie prevádzky. Kapacitne, personálne a finančne nie je možné zabezpečiť fungovanie 4 resp. 5 oddelení ŠKD.
Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. - 23. 9. 2020.

Ďakujeme za pochopenie, chápeme, že situácia je pre Vás náročná, tak ako aj pre nás.   Veríme, že sa čoskoro vrátime do normálneho režimu.

Vedenie školy ZŠ Šišov